1. A nyereményjáték szervezője
A(z) „STYLEANDDIRT YOUTUBE ”Nyereményjáték akció (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a SND 2019. e.v. (Cégjegyzékszám: 55426916-1-41, székhely: 1013 Bp. Váralja utca.) (a továbbiakban: Szervező).
Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Youtube, Facebook, Instagram a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.
2. A nyeremény
Összesen 1db STYLEANDDIRT sapit, 1db STYLEANDDIRT pólót, 1db STYLEANDIDRT pulcsi, 1 db STYLEANDDIRT tréning nadrág
A nyeremény készpénzre nem váltható, Szervező az átadott nyeremény után fizetendő személyi jövedelemadó megfizetését átvállalja a nyertes játékos helyett. A nyeremény más személyre át nem ruházható, annak átvételére/megszerzésére kizárólag a Nyereményjátékban részt vevő személy (a továbbiakban: Játékos) jogosult.
3. A Nyereményjáték időtartama
A Nyereményjáték 2019.11.27. 16:00–tól 2019.12.10. 23:59-ig tart.
4. A Nyereményjáték menete
A Nyereményjátékban az alábbi módon lehet részt venni:
A Nyereményjátékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik a Youtube, Instagram és Facebook.com közösségi oldalon regisztrált felhasználók.
A Játékos abban az esetben vesz részt a sorsolásban, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a Szervező hivatalos Facebook oldalán https://www.facebook.com/styleanddirt/) a Nyereményjáték bejegyzésénél kirakott képhez fűzött hozzászólásban megjelölik 2 ismerősüket akiket ez által meghívnak a nyereméynjátékba. Felíratkoznak a STYLEANDDIRT OFFICIAL Youtibe csatornára és a nyereményjátékot megosztják közösségi oldalaikon.
A sorsolás időpontja: 2019.12.11. 12:00 óra
A nyertesek értesítése a Nyereményjáték sorsolását követő 10 munkanapon belül a nyereményjáték során megadott adatok alapján a Szervező Facebook oldalán történik. Amennyiben a nyertes Játékos a megkeresésre nem reagál 5 naptári napon belül, úgy nyereményétől elesik.
A nyeremény átadására a Nyereményjáték lezárultát követő 5 naptári napon belül kerül sor a nyertes Játékos által az előzetes egyeztetést követően futárszolgálat által a nyertes által megjelölt postacímre történő kiküldéssel.
A nyeremény átadásának feltétele a nyertes Játékos Nyereményjáték során megadott valós személyes adatainak és elérhetőségeinek igazolása.
5. A részvétel és nyeremény átvételének feltételei
A Nyereményjátékban való részvétel és adatszolgáltatás önkéntes. A játékban csak azok vehetnek részt, akik a Nyereményjáték kiírásának megfelelően járnak el.
A Nyereményjátékban a Játékos, a Nyereményjáték bejegyzésnél kirakott képhez fűzött hozzászólásban megjelöli 2 ismerősét, megosztja a nyereményjátékot nyilvánosan az facebook oldalán majd felíratkozik a STYLEANDDIRT Youtube csatornára. A Nyereményjátékban minden Játékos egyszer vehet részt. Amennyiben a Játékos többször is elküldi hozzászólását a bejegyzésnél, úgy a Szervező a Nyeremény sorsolásánál, a Játékosnak csak az időben legkorábbi hozzászólását veszi figyelembe.
A játékra csak olyan személyek jelentkezhetnek, akik betöltötték 15. életévüket. A 15. életévet betöltött, de a 18. életévet még el nem ért játékos részvételéhez a szülő vagy törvényes képviselő szóbeli beleegyezése szükséges. A játékszabály elfogadásával a jelentkező igazolja ennek megtörténtét.
Érvénytelennek minősül azon játékos pályázata, amely esetében a Nyereményjátékban való részvételhez szükséges adatok hiányosan kerülnek megadásra, továbbá nyilvánvalóan valótlan adatot tartalmaznak. Érvénytelennek minősül azon pályázat is, amely esetében utóbb válik bizonyossá, hogy a játékos valótlan adatokat adott meg, vagy jogosulatlanul vett részt a Nyereményjátékban. Az érvénytelen pályázatok a sorsoláson nem vesznek részt, azok a Szervező által kiszűrésre kerülnek. Egy Játékos több, különböző érvényes pályázatot (jelen esetben többször msá és más személyt hív meg a játékba kommentbe).
6. Személyes adatok kezelése
A Nyereményjátékra történő jelentkezés során a Játékos az alábbi személyes adatokat köteles megadni: név. A játék végeztével kisorsolt nyertesek a következő adatok megadásával vehetik át nyereményüket: név, postázási cím, telefonszám, e-mail cím.
Szervező kijelenti, hogy a Nyereményjáték során a Játékos által megadott adatokat kizárólag ő gyűjti és kezeli, a Facebook ezen adatokat semmilyen formában nem kezeli. Szervezőnél adatvédelmi tisztviselő működik akinek elérhetőségei az alábbiak: Znamenák György, levelezési cím: 1013 Budapest, Váralja utca 15. e-mail cím:info@styleanddirt.com.
A Játékos a Nyereményjátékra történő jelentkezéssel elfogadja a jelen Nyereményjáték Szabályzatot, továbbá önkéntesen és kifejezetten hozzájárul személyes adatainak meghatározott célból történő kezeléséhez. A Játékos által közölt személyes adatok kizárólag a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében kerülnek felhasználásra. Szervező a Nyereményjáték lebonyolítása céljából megadott személyes adatokat a hozzájárulás visszavonásának időpontjáig, de legkésőbb az adott Nyereményjáték lezárultáig kezeli.
Játékos hozzájárul ahhoz, hogy a nyertesként való kiválasztásáról Szervező saját hivatalos Facebook oldalán levélben értesítse. Játékos hozzájárul továbbá ahhoz is, hogy amennyiben jelen Nyereményjáték során Szervező nyertesként választja ki, úgy Szervező a nyeremény átadása érdekében azonosítsa. Szervező kijelenti, hogy a játékban résztvevők adatait célhoz kötötten, kizárólag jelen nyereménysorsolás keretében – a játékosok azonosításához, illetőleg a nyeremények átadásához – használja fel, azt semmiféle egyéb – például promóciós, információs, vagy marketing – célból nem kezeli.
A játékos az adatkezelés időtartama alatt bármikor jogosult adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását visszavonni írásban, az info@styleanddirt.com e-mail címre küldött nyilatkozatával. Játékos tudomásul veszi, hogy adatai kezeléséhez adott hozzájárulásának visszavonása esetén a nyeremény átvételétől elesik, hiszen a Játékos adatainak hiányában Szervezőnek nem áll módjában a Játékos értesítése, és részére nyereménye átadása.
Szervező felhívja a Játékosok figyelmét arra, hogy a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulás visszavonása nem befolyásolja Szervező azon adatkezelési tevékenységeinek jogszerűségét, amelyeket a visszavonást megelőzően végzett.
7. Adatvédelem
Nyereményjáték során a Szervező birtokába került személyes adatok kezelése bizalmas, azokat Szervező harmadik személyek részére nem adja ki. – Az adatok kezelése megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletében („GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben szereplő adatvédelmi előírásoknak, és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezelésről szóló 1995. évi CXIX. törvény rendelkezéseinek. Szervező a Nyereményjáték során megadott adatokat célhoz kötötten, jelen szabályzatban meghatározott határidőig kizárólag jelen Nyereményjáték keretében használja fel. A játékkal kapcsolatos bármilyen további kérdéssel az alábbi elérhetőségen fordulhatnak kollégáinkhoz: info@styleanddirt.com
Játékos Szervező által kezelt személyes adatairól az adatkezelés időtartama alatt bármikor felvilágosítást kérhet, jogosult továbbá arra is, hogy a róla kezelt személyes adatokat géppel olvasható formátumban megkapja. Játékos kérheti adatainak helyesbítését a pontos adatok egyidejű megadása mellett. Szervező adatkezelési tájékoztatójában meghatározott esetekben Játékos kérheti személyes adatai törlését, illetve az adatkezelés korlátozását.
Játékos jogosult panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (levelezési cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu) abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Szervező személyes adatait nem a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kezeli. Ha a Játékos a Hatóság döntésével nem ért egyet, vagy a Hatóság panaszát határidőben nem vizsgálja ki, jogorvoslat érdekében a Hatóság székhelye szerint illetékes bírósághoz fordulhat. Amennyiben az Játékos megítélése szerint személyes adatainak kezeléséhez fűződő jogai sérültek, úgy jogorvoslat érdekében Szervező székhelye vagy a Játékos szokásos tartózkodási helye szerint illetékes bíróság eljárását kezdeményezheti.
Szervező részletes adatkezelési tájékoztatója www.styleanddirt.com weboldalon, az ’Adatvédelmi Tájékoztató’ menüpont alatt érhető el.
8. Egyéb rendelkezések
Jelen Nyereményjáték vonatkozásában Szervező fenntartja magának a változtatás jogát. A Szervező a játék lezárultát követően reklamációt nem fogad el.

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Or Reset password