1. A nyereményjáték szervezője
A(z) „STYLEANDDIRT YOUTUBE ”Nyereményjáték akció (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervezője a SND 2019. e.v. (Cégjegyzékszám: 55426916-1-41, székhely: 1013 Bp. Váralja utca.) (a továbbiakban: Szervező).
Szervező kijelenti, hogy jelen Nyereményjáték egyedüli szervezője, a Youtube, Facebook, Instagram a Nyereményjáték lebonyolítására szolgáló felület biztosításán túl semmilyen formában nem vesz részt jelen nyereményjátékban, azt nem támogatja, illetve nem is szponzorálja.

STYLEANDDIRT nyereményjáték (INSTAGRAM)

Sziasztok!

Itt van egy igazán ütős nyereményjáték, ahol a főnyeremény az ÚJ STYLEANDDIRT ADDICTIVE HOME parfüm, egy póló és egy pulóver, illetve egy sapka és egy gym bag! A nyereményjátékban az vehet részt aki a következő pontokat teljesíti:

➡️Kövesd be a STYLEANDDIRT official INSTAGRAM oldalát

➡️Kövesd be a játékban szereplő oldalakat is (itt lesznek azok a nevek akiknél teljesíteni kell)

➡️mindegyik oldalnál hozzászólásban jelölj meg 2 ismerősödet, akiket szeretnél meghívni a nyereményjátékba

➡️like-old a nyereményjáték képet mindenkinél!

Minden oldalon ugyan azt a két nevet kell bejelölni és mindenki csak 1x vehet részt a játékban! A végén majd 2 nyertest sorsolunk ki a Styleanddirt oldalán! HAJRÁÁÁ!!!

Sorsolás: 2020.08.28.-án!

#styleanddirt #snd #nyereményjáték #nyereményjatek 

 • A nyeremények:
 • 1 db STYLEANDDIRT Addcitive HOME pumpás légtérparfüm
 • 1 db STYLEANDDIRT póló
 • 1 db STYLEANDDIRT pulóver
 • 1 db STYLEANDDIRT sapka
 • 1 db STYLEANDDIRT gym bag

Nyeremények száma: 2 csomag

A játékban való részvétel feltételei:

 • Kedveled a nyereményjáték képet
 • Követed a STYLEANDDIRT Instagram oldalát és a játékban szereplő oldalakat!
 • Ha ez megvan, akkor pedig teggeld be kommentben az ismerőseidet, akinek ajánlod a játékot
 • Akiknek ajánlottad nekik is követni kell a játékban szereplő oldalakat és ők is ajánljanak ismerősöket akik követik a játékben szrepelő oldalakat.
 • A sorsolás 2020.08.28-án random generátorral történik. A játékszabályzatot itt találod: a styleanddirt.com oldalán találod a láblécben.


Játékszabályzat :
1. A játék szervezője
A „STYLEANDDIRT ADDICTIVE” elnevezésű nyereményjáték („Játék”) szervezője
a SND 2019 e.v. (székhely: Budapest, Váralja utca 15.)
(„Szervező”). A nyereményjátékot semmilyen formában nem szponzorálja, üzemelteti, működteti vagy támogatja az Instagram, csak a játék platformját biztosítja. Bármilyen kérdés, észrevétel vagy panasz a nyereményjáték szervezőjéhez érkezik be és nem az Instagramhoz.
2. A játékban részt vevő személyek:
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító okmánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.8. pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy („Játékos”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a www.instagram.com domain alatti weboldalon (a továbbiakban: „Instagram” vagy „Weboldal”) található „styleanddirtofficial” elnevezésű oldalon elérhető a „STYLEANDDIRT ADDICTIVE nyereményjáték” elnevezésű poszthoz („Poszt”) hozzászólást tesz, és ezzel a Szervező rendelkezésére bocsátja a Instagram oldalon megadott adatait, továbbá a hozzászólásával elfogadja a jelen játékszabályzatban („Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt (a továbbiakban együtt: „Pályázat”).
2.2 A Játék időtartama alatt egy Játékos egy Pályázat beküldésére jogosult, amely Pályázat semmilyen formában nem sértheti harmadik személy személyhez fűződő, vagy egyéb jogait.
2.3 Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra kerülnek.
2.4 A Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a Játékból.
2.5 A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok általuk regisztrált saját Instagram profil igénybevételével és saját e-mail címük megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Instagram profilt vesz igénybe, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a Játékkal kapcsolatos, Instagram profil vagy e-mail fiók használatára vonatkozó jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.
2.6 A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező e bekezdésben írtak, illetve az e bekezdésben írtakból fakadó hibák, hiányosságok tekintetében mindennemű felelősségét kizárja.
2.7 A Pályázatokat a Játékszabályzat feltételei teljesítésének az ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.8 A Játékból ki vannak zárva a Szervező (STYLEANDDIRT márka), valamint a Játék szervezésében részt vevő (Fáber Daniella, Szőcs Nikolett, Németh Rebeka, Bodnár Dalma, Vascsák Kitti, Novothny Soma, George Bass) egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
2.9 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a Játékból azonnali hatállyal kizárja azon Játékosokat, akik esetében azt tapasztalja, illetve annak megalapozott gyanúja merül fel, hogy a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve vagy valamely kitalált fantázianév alatt nem valós Instagram profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal vagy több, illetve hamis Instagram profillal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak.
3. A játék időtartama
A játék 2020.08.20 napján 12:00 órakor kezdődik és 2020.08.27 napján 23 óra 59 percig tart.
4. A játék definíciója és menete
4.1. A Szervező a „STYLEANDDIRT ADDICTIVE nyereményjáték” néven hirdet játékot az Instagramon, amelynek keretében arra kéri a részvevőket, hogy a jelen Játékszabályzatban foglaltakkal összhangban jelöljék be kommentben ismerőseiket. A kommentelő játékosok közül kettő darab nyertes kerül véletlenszerűen kisorsolásra. A nyereményt előzetes egyeztetést követően a Szervező postázza a nyertesek címére amelynek a szállítási költéségét a nyertes fizeti meg.
4.2. A Poszt tartalma a következő:

Sziasztok!

Itt van egy igazán ütős nyereményjáték, ahol a főnyeremény az ÚJ STYLEANDDIRT ADDICTIVE HOME parfüm, egy póló és egy pulóver, illetve egy sapka és egy gym bag! A nyereményjátékban az vehet részt aki a következő pontokat teljesíti:

➡️Kövesd be a STYLEANDDIRT official INSTAGRAM oldalát

➡️Kövesd be a játékban szereplő oldalakat is (itt lesznek azok a nevek akiknél teljesíteni kell)

➡️mindegyik oldalnál hozzászólásban jelölj meg 2 ismerősödet, akiket szeretnél meghívni a nyereményjátékba

➡️like-old a nyereményjáték képet mindenkinél!

Minden oldalon ugyan azt a két nevet kell bejelölni és mindenki csak 1x vehet részt a játékban! A végén majd 2 nyertest sorsolunk ki a Styleanddirt oldalán! HAJRÁÁÁ!!!

Sorsolás: 2020.08.28.-án!

A nyereménycsomag tartalma:

 • 1 db STYLEANDDIRT Addcitive HOME pumpás légtérparfüm 
 • 1 db STYLEANDDIRT póló
 • 1 db STYLEANDDIRT pulóver
 • 1 db STYLEANDDIRT sapka
 • 1 db STYLEANDDIRT gym bag 

 • Követed a STYLEANDDIRT OFFICIAL és a Instagram oldalát és a játékban szereplő oldalakat!
 • Ha ez megvan, akkor pedig teggeld be kommentben az ismerőseidet, akinek ajánlod a játékot
 • Akiknek ajánlottad nekik is követni kell a játékban szereplő oldalakat és ők is ajánljanak ismerősöket akik követik a játékben szrepelő oldalakat.
 • A sorsolás 2020.08.28.án—án random generátorral történik. A játék ( 2020.08.20) 13.00-kor kezdődik, és következő (2020.08.27.) 23.59 percig tart. Sorsolás a játék lezártát követő napon!

#styleanddirt #snd #nyereményjáték #nyereményjatek 

4.3 Szervező a Játék teljes időtartama alatt – 2020.08.27 napján 23 óra 59 percig – beérkezett érvényes Pályázatot beküldő Játékosok közül 2020.08.28. napján véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással összesen kettő darab nyertes Játékost sorsol ki. 

A Szervező a sorsolás során számításba veszi azt, hogy a Játékos eleget tett a nyereményjáték kiírásának. A nyertes Játékosok az 5.1 pontban feltüntetett nyereményt nyerik meg. 

A sorsolás menetét dokumentáljuk. Videófelvételt készítünk a folyamatról, amikor a gépi sorsolás során a rendszer véletlenszerűen kiválasztja a nyertes Játékost.
4.4 A sorsoláson a Játék időtartama alatt érvényes Pályázatot beküldő minden Játékos kizárólag egy Pályázattal vesz részt.
4.5 A Szervező a nyertes Játékosok nevét közzéteszi a Instagram profiljában a sorsolást követően, valamint 2020.08.28. napján legkésőbb 23 óra 59 percig személyes üzenetben értesíti a nyerteseket, amelyhez a Játékosok a Játékban való részvételükkel feltétel nélkül és kifejezetten hozzájárulnak. A Szervező a nyereményjátékkal, és annak szabályaival kapcsolatosan levelezést nem folytat. A játék során pótnyertest a Szervező nem hirdet. A nyertes Játékos bármely további értesítés nélkül a Játékból automatikusan kizárásra kerül, ezáltal nem jogosult a nyeremény átvételére, ha: – ha az értesítő levélre 7 napon belül, legkésőbb 2020.09.04 12:00-ig nem válaszol; – ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot; – bebizonyosodik, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja; – jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti.
5. Nyeremények kézbesítése
5.1. A Játék során kettő ajándékcsomagot sorsolunk ki. A nyeremények:

 • 1 db STYLEANDDIRT Addcitive HOME pumpás légtérparfüm
 • 1 db STYLEANDDIRT póló
 • 1 db STYLEANDDIRT pulóver
 • 1 db STYLEANDDIRT sapka
 • 1 db STYLEANDDIRT gym bag 
 • A nyeremény átvételének részleteit a Szervező minden nyertessel Instagram üzenetben egyezteti. A nyereményeket a Szervező előzetes egyeztetés után GLS futárszolgálattal juttatja el a nyerteseknek a sorsolást követő héten. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele a Játékos érdekkörében felmerülő bármely okból meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban, a Játékos a Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.
  5.2. A Nyeremény másra átruházható, de készpénzre nem váltható át.
  6. A Szervező felelőssége
  A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes Játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.
  7. Kizárás
  A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. A Szervező felhívja a Játékosok figyelmét, hogy fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.
  8. Adatvédelem, személyhez fűződő jogok
  A Szervező nem oszt szét a jelen Játékszabályban felsorolt nyereményeken túlmenő egyéb nyereményt. A nyeremények készpénzre nem válthatók. A Játékban részt vevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék játékszabályzatát és az adatkezelésre vonatkozó szabályozást, valamint tudomásul veszik, hogy: – az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos hozzájárulását az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel kifejezetten megadottnak kell tekinteni; – a nyertes játékosok adatait (NÉV, INSTAGRAM PROFIL, EMAIL CÍM) a Szervező nyilvánosságra hozhatja a Szervező Facebook, Instagram oldalain és weboldalán, – amennyiben a nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetése válik szükségessé, úgy a Szervező az e kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatokat is kezeli, melynek megadása a Játékos általi önkéntes hozzájárulásnak tekintendő, valamint; – a Játék során felmerülő nyereményadó megfizetését a nyeremény felajánlója vállalja. A nyereményekkel kapcsolatban adók vagy más közterhek megfizetéséhez szükséges adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartam, melyet követően az adatok törlésre kerülnek.
  8.1 A jelen Játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a Játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy
  8.1.1 Szervező, mint adatkezelő és mint adatfeldolgozó a megadott személyes adataikat a Játékkal összefüggésben, a nyeremény átadásáig kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezelje, illetve feldolgozza;
  8.1.2 nyertesség esetén nevüket a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza;
  8.1.3 nyertességük esetén a Játékosokról és a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel is készüljön, amelyet a Szervező a Szervező termékeinek és szolgáltatásainak ajánlásában, illetve hirdetéseiben minden további külön hozzájárulás és ellenszolgáltatás nélkül akár egészében, akár részleteiben felhasználja a személyiségi jogok maradéktalan betartása mellett;
  8.1.4 részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a Játékszabályzat minden rendelkezését. A megadott adatok kezelője a Szervező, mint adatkezelő.
  8.2 Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a vonatkozó, hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését az alábbi címen: 1013 Budapest, Váralja utca 15. Ezenkívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján a Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.
  8.3 A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékból való kizáráshoz vezet, ha a Játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
  8.4 A hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően a Játékos jogosult a személyes adatai kezeléséről tájékoztatást, személyes adatai helyesbítését, zárolását, törlését kérni. Kérelmére a Szervező tájékoztatja az általa kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a Játékos személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Szervező köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül, közérthető formában, a Játékos erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. Kérdés esetén a Szervező az alábbi elérhetőségen rendelkezésre áll: 1013 Budapest, Váralja utca 15. 
 • 8.5 A Szervezőhöz intézett kérelemmel a Játékos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, (a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szervezőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Szervező, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén; (b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint (c) törvényben meghatározott egyéb esetben. A kérelemről a Szervező a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül dönt. Amennyiben a Játékos a Szervező döntésével nem ért egyet, illetve, ha a Szervező a határidőt elmulasztotta, a Játékos a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított harminc (30) napon belül bírósághoz fordulhat.
  8.6. A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogainak gyakorlása során a Szervezőhöz intézett kérelmének, illetve közlésének elutasítása, illetve az abban foglaltak teljesítésének elmulasztása esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve a bírósághoz fordulhat jogorvoslatért.
  A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: Postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
  Jogainak megsértése esetén a Játékos bírósághoz is fordulhat. A per elbírálása törvényszéki hatáskörbe tartozik, és az általános illetékességi szabályban foglaltak mellett (vö. a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. tv. 25. §) a Játékos választása szerint a Játékos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. A személyes adatok védelmével összefüggő per illetékmentes, és a bíróság soron kívül jár el.
  9. VEGYES RENDELKEZÉSEK
  9.1 A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a Nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  9.2 Amennyiben a nyertes Játékos a Nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti, bármely igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.
  9.3 A Szervező kizárja a felelősségét minden, a www.instagram.com Weboldalt, illetve az azt működtető szervert ért külső, ún. SQL támadások, illetve a telefonhálózatot ért támadások, meghibásodás estére. Tehát amennyiben a Weboldalt, illetve szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.
  9.4 Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, Instagram profilok létrehozását, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.
  9.5 Amennyiben a Játékos adatfeltöltés vagy a Játék közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
  9.6 Szervező kizárja a felelősségét a Rajongói oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem, vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden tőle telhető intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.
  9.7 A Játék semmilyen módon nem szponzorált az Instagram által. Az adatszolgáltatás nem az Instagram részére, hanem a Szervező részére történik.
  9.8 Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva akként teszi közzé, hogy a szabályzat módosításának tényéről tájékoztatást nyújt, az új szabályzat elérhetőségének pontos megjelölésével, megjelölve a változást.
  A Játékszabályzat esetleges megváltoztatása esetén ezen új szabályzat elfogadásának minősül, ha a Játékos nem jelzi írásban kifejezetten azt, hogy a továbbiakban nem kíván részt venni a Játékban.
  Ezt az Instagram kommunikációs csatornáin keresztül tudja megtenni az új szabályzat közzétételét követő 24 órán belül. A Szervező ezt tudomásul veszi és haladéktalanul törli a Játék posztjából az új szabályzatot el nem fogadó Játékos kommentjét.
  9.9 Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a vonatkozó, hatályos jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Új fiók regisztrációja

Már van fiókod?
Bejelentkezés Vagy Új jelszó beállítása