SND 2019 E.V.

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

2019. szeptember 25.

1.Alapadatok

Az adatkezelő megnevezése: Jerabek Márta Éva E.V.

Az adatkezelő székhelye: 1013 Budapest, Váralja utca 15.

Az adatkezelő nyilvántartási száma: cg.: 54103612

Adószám: 55426916-1-41

Telefonszám: +36 (30) 722-0203

E-mail:info@styleanddirt.com

Weboldalak:https://styleanddirt.com/

Az adatkezelés és az adatfeldolgozás helyszíne: 1013 Budapest, Váralja utca 15.

2. Fogalom-meghatározások

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –közvetlenül, vagy közvetve –azonosítható természetes személy;

Személyes adat:az érintettel kapcsolatba hozható adat –különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés

Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes, határozott és megfelelő tájékoztatásán alapuló egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy az akaratát félreérthetetlenül kifejező más magatartás útján jelzi, hogy beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez;

Adatkezelés:az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang-vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj-vagy tenyérlenyomat, DNS minta, íriszkép) rögzítése.

Adatkezelő:az a természetes vagy jogi személy, illetve jogiszemélyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely –törvényben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott keretek között –önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajttatja

Nyilvánosságra hozatal:ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé tétele

Adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges.

Adatfeldolgozás:az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől.

3. Az adatkezelés célja

Az Jerabek Márta Éva E.V. (továbbiakban: Adatkezelő) célja a jelen adatvédelmi szabályozás létrehozásával, hogy biztosítsa a vásárlóinak és honlapja látogatóinak, hogy bármikor megismerhessék, hogy a Adatkezelőmely adatkezelési célokból milyen adatokat kezel, valamint biztosítsa az érintetteket a kezelt adatok biztonságáról.

Az Adatkezelő a személyes adatot egyértelműen meghatározott célból kezelheti. Az adatkezelésnek meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok gyűjtésének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.

Az Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani. Az Adatkezelő a személyes adatok biztonságát biztosítani köteles.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelvhatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR); a 2011. évi CXII. törvény-az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról; a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről; 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól; 2001. évi CVIII. törvény –az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 2000. évi C. törvény a számvitelről.

5. A kezelt adatok köre

Kezelt adatok megnevezése Adatkezelés célja
név azonosítás, kapcsolattartás
anyja neve azonosítás
lakcím, tartózkodási hely azonosítás, kapcsolattartás
születési hely, idő azonosítás
telefonszám kapcsolattartás
e-mail cím kapcsolattartás
számlázási név számla kiállítása
számlázási cím számla kiállítása
adóazonosító jel/ adószám számla kiállítása
IP-cím (weblapon történő rendelés esetén) bankkártyás fizetés esetén a visszaélés elkerülése

6. Az adatok kezelésére jogosult személyek köre

Az Ön által megadott adatokat kizárólag az Adatkezelő és az Adatfeldolgozó kezelheti.

Az Érintett személyes adatai a következő csoportoknak adhatók tovább:

Futárszolgálat –amennyiben az Érintett a vásárlása során futárszolgálat általikézbesítést jelöl meg, úgy az Adatkezelő továbbítja az Érintett személyes adatait a futárszolgálat (GLS Futárszolgálat) felé.

Elektronikus fizetéseket vagy bankkártyával végzett fizetéseket kezelő alanyok–amennyiben az Érintettelektronikus fizetést vagykártyával történő fizetést választ az Adatkezelő továbbítja az Érintett személyes adatait azon pénzügyi intézmény felé, mely a Társaság számára az Adatkezelő megrendelésére kezeli a fenti fizetéseket.

Könyvelő iroda részére, mely az Adatkezelőnek könyvelői támogatást nyújt az Adatkezelő az Érintett személyes adatait vele szerződésben álló könyvelőnek továbbítja, de csak olyan körben, melyek megfelelnek a jelen adatvédelmiszabályzatban foglaltaknak.

7. Az adatkezelés időtartama

Az Ön által megadott adatokat az Adatkezelő a PWS Online Solutions Bokor & Vizmeg GbR D-91207 Lauf, Kunigundenstr. 35. Közösségi adószám:DE322283779, által biztosított szerver, Gmail szerver, e-mail szolgáltató., valamint a Gmailáltal biztosított szerveren, továbbá saját számítógépen Excel táblázatban kezelilegfeljebb egy évig (12 hónap). A számlázási adatok kezelésének időtartamát a 2000. évi C. törvény határozza meg 8 évben, így az adatkezelés időtartama jogszabály által előírt kötelezettség.

8. Az érintettek jogai és jogérvényesítési lehetőségei

8.1. A tájékoztatás kéréséhez való jog

Ajelen Adatvédelmi Szabályzatbanmegadott elérhetőségeken keresztül írásban tájékoztatást kérhet az adatkezelőtől, kérheti személyes adatainak helyesbítését, valamint az adatkezelés korlátozását.Kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatkezelő nevéről, címéről (székhelyéről), az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyesadatait, illetve az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 1 hónapon belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.

8.2 Hozzájárulás visszavonásához való jog

Az adatkezeléshez történőhozzájárulását az adatkezelés időtartama alatt írásban bármely időpontban visszavonhatja, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

8.3 Hozzáféréshez való jog

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e.
A hozzáférés joga alapján Ön jogosult arra, hogy a folyamatban lévő adatkezeléssel összefüggő személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

 • adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • az adatkezelés időtartama,
 • arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Ön személyes adatait,
 • az adatkezeléssel összefüggő jogai,
 • adatkezelés elleni panasz benyújtásának joga.

8.4. Az adatok módosítása (helyesbítése) és törlése

A jelen Adatvédelmi Szabályzatbanmegadott elérhetőségen keresztül, írásban kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatainak módosítását (helyesbítését), illetve a hiányos személyes adatok kiegészítését.
Írásban kérheti személyes adatainak törlését, ha

 • azok kezelése jogellenes,
 • ha az adatkezelés célja megszűnt,
 • ha az érintett visszavonja hozzájárulását,
 • ha az adatok tárolásának meghatározott határideje lejárt,
 • a személyes adatot az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
 • ha azt bíróság vagy hatóság elrendelte

Adatkezelő a helyesbítésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította.

8.5. Az adatkezelés korlátozása

A jelen Adatvédelmi Szabályzatban megadottelérhetőségen keresztül írásban kérheti, hogy a személyes adatainak kezelésétaz Adatkezelőkorlátozza amennyiben:

 • vitatja a személyes adatok pontosságát (ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg az Adatkezelő ellenőrzi az adatok helyességét);
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését és kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelés célja megszűnt, de Önnek szüksége van azokra jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen(a korlátozás arra az időszakra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben).

8.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

8.7. Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy személyes helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. A személyes adatok jogos érdek alapján történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatok e célból nem kezelhetőek. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

8.8. Jogorvoslati lehetőségek

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely/Postacím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. / 1530 Budapest, Pf. 5.
Telefon: (+36-1) 391-1400
Telefax: (+36-1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Jogainak megsértése esetén, vagy amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet –annak közlésétől számított 30 napon belül –Ön az Adatkezelővel szemben közvetlenül is fordulhat jogorvoslatért az Adatkezelő székhelye szerinti vagy a lakóhelye,illetve tartózkodási helye szerinti bírósághoz. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

Amennyiben az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakon kívül további információra van szüksége, akkor a fentebb megadottelérhetőségen keresztül kérhet tájékoztatást.Ha az Ön személyes adatai kezelésével kapcsolatban észrevétele, kifogása van, vagy az adatai kezeléséről tájékoztatást szeretne kérni, akkor azt info@styleanddirt.comelérhetőségen teheti meg.

Új fiók regisztrációja

Már van fiókod?
Bejelentkezés Vagy Új jelszó beállítása